P O Z O R ! ! !

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 10. 03. 2020

Usmernenie č. 2 Ministerstva školstva Slovenskej republiky k šíreniu koronavírusu.

Dňa 6. 3. 2020 zasadal Ústredný krízový štáb. Na tomto zasadnutí prijal opatrenia a zákazy v súvislosti so šírením respiračného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19. Na základe uvedených opatrení MŠVVaŠ  SR vydalo 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy.

https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

Na základe usmernenia MŠVVaŠ bude naša škola dodržiavať všetky pokyny a opatrenia vedúce k ochrane zdravia žiakov a zamestnancov školy:

-        dezinfekcia priestorov školy vrátane sociálnych zariadení, školskej jedálne, kľučiek a vodovodných kohútikov

-        dodržiavať zákaz organizovania a zúčastňovania sa žiackych výletov, exkurzií, súťaží, olympiád a všetkých ostatných hromadných podujatí

-        dôsledne viesť žiakov k dodržiavaniu hygieny ako základu prevencie pred respiračnými ochoreniami

-        vylúčenie chorých žiakov z kolektívu

Škola ruší až do odvolania nasledujúce aktivity:

1.      krúžková činnosť

2.      besedy a školenia

3.      návštevy knižníc marec 2020

4.      všetky aktivity pre predškolákov

5.      Cez rozprávku do školy

6.      Súťaž Klokan a  Klokanko 23.3.2020

7.      Noc s Andersenom 20.3.2020

8.      Deň otvorených dverí 24.3.2020

9.      Otvorené hodiny v 1. ročníku marec 2020

10.   Čitateľská súťaž rodín marec 2020

 

Dôrazne žiadame rodičov, aby neriskovali šírenie ochorenia posielaním žiakov, u ktorých je čo i len najmenšie podozrenie na respiračné ochorenie, do školy. V takom prípade sa skontaktujte s Vašim detským lekárom alebo sa informujte v call-centrách na t.č.:

0948 495 915 – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nitra

0917 222 682 -  Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky