Riaditeľské voľno

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Aktuality, Vydané dňa: 16. 11. 2019

V súlade s ustanovením §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č.231/2009 Z.z. Vám oznamujem, že na deň 20.11.2019 bude udelené žiakom 6.-9. ročníka riaditeľské voľno podľa §-u 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľské voľno je poskytnuté z dôvodu Testovania 5-2019. Žiaci I. stupňa a ŠKD funguje v riadnom režime.