Uskutočnilo sa tretie zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Zasadnutia, Vydané dňa: 13. 11. 2019

Dňa 13. novembra 2019 sa uskutočnilo tretie zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré otvoril jeho predseda,Jakub Šeben, ktorý na úvod informoval predsedov tried o priebežnom poradí  v rámci súťaže o „naj triedu školy“ na základe bodovania tried podľa poriadku a úspešných reprezentantov tried vo vedomostných a športových súťažiach.

 V októbri sa žiacky parlament podieľal na organizácii besedy z príležitosti 75. výročia SNP, ktorá sa uskutočnila 17.10. 2019 v jedálni za účasti významných hostí – riaditeľa Múzea SNP Stanislava Mičeva a bývalého partizána Vladimíra Strmeňa, ktorí si pripravili pre žiakov zaujímavé rozprávanie o SNP a jeho význame pre súčasné generácie.  Na konci mesiaca sa uskutočnil Halloween, na ktorého organizácii sa tiež spolupodieľal ŽP. 

Členovia mediačného tímu zreferovali o mesiaci svojho pôsobenia a technikách, ktoré si už osvojili na predchádzaní konfliktom v triedach. Niektorí porozprávali skúsenosti zo svojich tried, kde  by mediačné techniky mohli pomôcť pri riešení drobných konfliktov medzi žiakmi.

Výkonný výbor sa na konci októbra zúčastnil prvého zasadnutia novokonštitujúceho sa mestského parlamentu mladých, v ktorom budú mať zastúpenie žiacke parlamenty,  cieľom ktorého je pomáhať mladým ľuďom v meste uspokojovať ich potreby a požiadavky.  Tento týždeň v pondelok sa uskutočnilo jeho druhé zasadnutie.  Výkonný výbor porozprával o záveroch prvého a druhého zasadnutia mestského parlamentu mladých a vytýčených úlohách do najbližšieho zasadnutia.

Predsedovia tried dostali za úlohu apelovať na spolužiakov, aby sa do konca týždňa aktívne zapojili do zberu papiera, ktorý je dôležitou súčasťou ochrany životného prostredia a prispieva k rozvoju environmentálneho povedomia mladých ľudí.

ŽP odsúhlasil rozhlasovú reláciu, ktorú bude mať pri príležitosti 17. novembra, ktorý je jednak štátnym sviatkom - Dňom boja za slobodu a demokraciu – a zároveň aj Medzinárodným dňom študentstva. ŽP chce prostredníctvom tejto relácie vzdať hold všetkým mladým ľuďom, ktorí sa nebáli aj v pohnutých časoch vyjadriť názory na negatívne spoločenské javy navzdory neslobode a útlaku. Zároveň chce vyzdvihnúť význam demokracie, slobody slova a úcty k rešpektovaniu elementárnych ľudských práv v čase, keď sa opäť aktivizujú hnutia, ktoré majú tendenciu takéto názory potláčať a vrátiť spoločnosť o mnoho desaťročí späť k totalite. Tento rok si pripomíname 30. výročie „Nežnej revolúcie“, ktorá znamenala významný obrat od totality k demokracii a predsedovia tried dostali za úlohu pripraviť si krátku prezentáciu k tomuto dôležitému míľniku našej histórie a oboznámiť s ním spolužiakov na najbližšej triednickej hodine. Zároveň plánuje ŽP zorganizovať besedu pre žiakov našej školy s historikom a priamym účastníkom „Novembra“ 1989. Pri tejto príležitosti vyhlásil ŽP súťaž s názvom „Čo pre mňa znamená sloboda?“. Žiaci majú možnosť napísať úvahu o význame slobody vo svojom živote alebo slobodu stvárniť výtvarne. Výtvarné alebo slohové práce treba odovzdať p.uč. Kuttnerovi do 15.12.2019 alebo ich poslať na e-mailovú adresu ŽP.

Mgr. R.Kuttner,koordinátor ŽP