Uskutočnilo sa piate zasadnutie žiackeho parlamentu

Autor: Ľudmila Trstenovičová <(at)>, Téma: Zasadnutia, Vydané dňa: 22. 01. 2019

Dňa 17.januára 2019 sa uskutočnilo piate zasadnutie žiackeho parlamentu, ktoré viedol jeho predseda, Patrik Török. Na úvod privítal všetkých predsedov tried, ktorým zaželal v novom roku veľa úspechov, tak študijných, ako aj osobných. Následne oboznámil všetkých prítomných s bodovaním tried a priraďovaním bodov za úspechy žiakov jednotlivých tried v predmetových olympiádach a športových súťažiach.Veľmi dôležitým bodom programu bola organizácia žiackeho plesu, ktorý sa na našej škole uskutoční po prvýkrát. Predsedovia tried mali zistiť záväzný záujem o ples. Žiacky parlament  schválil termín plesu na 22.2.2019, pričom stanovil vstupné na 5€ na žiaka. Vstupné bude zahŕňať večeru, nealko, sladké a slané občerstvenie. Ples sa uskutoční v čase od 18:00 do 22:00.  Parlament súhlasil s prípravou programu aj výzdobou školskej jedálne. Zároveň súhlasil s predajom tomboly, výťažok z ktorej sa použije na ďalšie aktivity žiackeho parlamentu. Jeden tombolový lístok bude stáť 0,5€.

Ďalším bodom programu bolo informovanie členov ŽP o veľkom úspechu charitatívnej akcie pre deti z Detského domova v Dedine Mládeže, ktoré sa veľmi potešili pekným darčekom a osobným vianočným pohľadniciam. Členovia ŽP rozhodli, že všetci žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu, dostanú peknú vecnú cenu, pretože v prípade tejto súťaže išlo viac o ľudský rozmer a snahu potešiť deti z detského domova v čase Vianoc ako o samotnú súťaž.

V ďalšej časti informoval výkonný výbor všetkých prítomných o aktivitách ostatných ŽP pôsobiacich na území nášho mesta a snahe aktivizovať ich s cieľom vytvorenia špeciálnej celomestskej akcie. Zároveň vyzvali predsedov tried, aby o vo svojich triedach zistili podnety a nápady, ktoré by sa dali realizovať, ako aj návrhy tém pre preventistku MsÚ Mgr. Jarmilu Krochtovú, ktorá by si následne dané témy, ktoré žiaci považujú za nutné, pripravila a odprezentovala vo vybraných triedach. Takisto je jedným z cieľov mesta budovanie klubovní pre žiakov druhého stupňa ZŠ, kde by mohli zmysluplne stráviť určitý čas po vyučovaní robením si úloh, hraním hier alebo rozprávaním sa s kamarátmi. Pani Krochtová dala za úlohu výkonným výborom prerokovať túto tému v rámci zasadnutí ŽP a následne vypracovať projekt na žiadosť o dotáciu z prostriedkov mesta za účelom vybudovania klubovne. Takýmto spôsobom sa žiaci už na ZŠ naučia, ako možno žiadať o rôzne finančné dotácie a ako sa taká žiadosť vypĺňa.

Na záver rokovania poprial Patrik všetkým predsedom, ako aj žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom šťastný a úspešný nový rok 2019.

Autor článku: Mgr. Roman Kuttner