O prvom stupni

Autor: Jan Guliš <(at)>, Téma: O predmete, Vydané dňa: 22. 02. 2018

Základná škola G. Bethlena už niekoľko rokov realizuje kvalitne a detailne prepracovaný   Školský vzdelávací program „EUROTREND“. Ten pozostáva z dvoch častí. Na prvom stupni pracujeme s programom Trend, ktorý bol vytvorený na základe príslušných dokumentov vydaných Ministerstvom  školstva  SR.  Prirodzene, bolo nevyhnutné zohľadniť pri jeho tvorbe aj potreby a požiadavky spoločnosti, pre efektívnejšie vzdelávanie žiakov. V 1. ročníku je  predpísaných podľa  rámcového učebného  plánu pre primárne vzdelávanie  22 vyučovacích   hodín v týždennom  pláne,  z toho  20 hodín  je  v povinnej časti Inovovaného ŠVP a 2 hodiny tvoria voliteľné hodiny Školského vzdelávacieho programu. Tieto hodiny sú využité v predmete anglický jazyk, čím nastáva kontinuita so vzdelávaním v materských školách a u žiakov sa rozvíja jazyková gramotnosť.

 Anglický jazyk (2 hodiny)

Prváci sa na hodinách anglického jazyka zábavnou formou – didaktickými hrami, piesňami, rýmovačkami, básničkami zoznamujú s cudzím jazykom, osvojujú a utvrdzujú si nové slová, rozvíjajú komunikačné zručnosti. Tento proces je založený na vizuálnom a akustickom základe, teda žiaci dokážu nadobudnuté poznatky aplikovať prostredníctvom asociácií. 

 V 2. ročníku Školský vzdelávací program predpisuje 23 vyučovacích hodín, pričom 20 hodín tvorí povinná časť Štátneho vzdelávacieho programu a 3 hodiny sú voliteľné. Tieto tri hodiny sme sa rozhodli rozdeliť do dvoch kľúčových predmetov, ktoré sú pre žiakov v ďalších ročníkoch, ale aj na iných predmetoch nevyhnutné.  

 Anglický jazyk (2 hodiny)

Druháci na hodinách anglického jazyka pokračujú v zábavnom spoznávaní cudzieho jazyka, no postupne pri osvojovaní slovnej zásoby aplikujú poznatky zo slovenského jazyka – písanie, čítanie a učia sa správne zapisovať a vyslovovať a prečítať nové pojmy. Pokračujú v  rozvíjaní komunikačných zručností v cudzom jazyku a majú možnosť zapájať sa prostredníctvom krúžku aj do divadelných predstavení.

Práca s počítačom (1 hodina)

Žiaci druhého ročníka z domáceho prostredia väčšinou poznajú počítačové technológie. Avšak cielenou prácou na hodinách a zoznamovaním sa s rôznymi druhmi programov u nich rozvíjame nielen počítačová gramotnosť, ale pracujeme aj na trénovaní jemnej motoriky. Žiaci majú možnosť naučiť sa prostredníctvom výukových programov riešiť úlohy, cvičenia, čím vzniká možnosť v niektorých predmetoch nahradiť klasické domáce úlohy pútavými interaktívnymi cvičeniami.   

 V 3. ročníku je stanovených podľa rámcového učebného plánu pre primárne vzdelávanie 25 hodín, pričom 23 hodín tvorí povinná časť Štátneho vzdelávacieho programu a  2 hodiny sú voliteľné. Tieto dve hodiny sme sa rozhodli rozdeliť do dvoch predmetov, Praktická angličtina  a Matematické cvičenia.

Praktická angličtina (1 hodina)

Žiaci 3. ročníka si na hodinách praktickej angličtiny zábavnou a hravou formou, pomocou rolových hier, dramatizácie a práce v skupinách rozvíjajú komunikačné zručnosti a vedomosti. Jednotlivé tematické celky vyplývajú zo  vzdelávacích štandardov ŠVP.

Matematické cvičenia ( 1 hodina)

Matematické cvičenia nadväzujú na predmet matematika. Rozvíjajú u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodenných situáciách. Zovšeobecňovaním názorných predstáv a praktických skúseností žiakov sa systematicky utvárajú a rozvíjajú matematické vedomosti, zručnosti a návyky.

 V 4. ročníku je 26 hodín v týždennom pláne, z toho 5 hodín tvoria voliteľné hodiny Školského vzdelávacieho programu. Vytvorili sme 4 nové vyučovacie predmety a jednou hodinou sme posilnili vyučovanie matematiky.

 Svet okolo nás zahŕňa niekoľko tematických celkov. Žiaci získavajú nové poznatky zo živej a neživej prírody, venujú sa environmentálnej výchove a zdravotnej príprave. Dopravná výchova je zameraná na poznávanie dopravných značiek, riešenie dopravných situácií. Vo štvrtom ročníku žiaci uplatňujú nadobudnuté vedomosti z oblasti mediálnej výchovy pri tvorbe triedneho časopisu. Regionálna výchova  prehlbuje vedomosti žiakov o rodnom meste, kraji. 

 Logické hry rozvíjajú logické myslenie žiakov, umožňujú upevňovať a formovať kolektívne vzťahy. Žiaci sa učia hrať podľa presne stanovených pravidiel rôzne spoločenské hry, internetové logické i strategické hry.  Riešia zábavné doplňovačky, hádanky, hrebeňovky a čoraz viac obľúbené sudoku.

 Kniha môj priateľ je predmet zameraný na rozvoj čitateľských zručností žiakov, čítanie s porozumením, spoznávanie literárnych žánrov. Žiaci sa oboznamujú s literárnou tvorbou súčasných detských spisovateľov. 

 

 Na hodinách Praktickej  angličtiny  si žiaci zábavnou a hravou  formou rozširujú a upevňujú slovnú zásobu, riešia doplňovačky, hádanky a tajničky. Učia sa dorozumievať v rôznych komunikačných situáciách.

Autor: Mgr. Erika Zemková, PaedDr. Mária Šimoníková